Shenim:

Emër domain-i është tërësia e një serie karakteresh alfanumerike që përfshin shkronjat nga A deri tek Z, numrat nga 0 deri tek 9 dhe shenjën minus “-”.

Nga pikpamja sintaksore nuk mund të regjistrohen emrat e domain-eve të mëposhtëm kur: